LOBA
Get your free mobile app,
One click install, won't take up phone space
install
About Us

 

 

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ LOBA!

សមាគមពាណិជ្ជករដឹកជញ្ជូនទំនិញត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងបំណង លើកស្ទួយវិស័យដឹកជញ្ជូនទំនិញ (LOGISTICS) និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តាមរយៈ៖

(១) ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍគុណភាពធនធានមនុស្ស ជំនាញបច្ចេកទេស ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ដោយការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ចែករំលែកចំនេះដឹង ពិសោធន៏ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនទំនិញ នាំចេញ នាំចូល។

(២) កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាង ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន និង ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន រួមទាំងចងក្រងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអោយមានសំលេងតែមួយ។

(៣) ជំរុញមានការអនុលោមទៅតាមផ្លូវច្បាប់។

(៤) សម្របសម្រួលផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ។

(៥) ស្វែងរកមូលនិធិ និងផ្តល់ការឧបត្ថមជូនសិស្សានុសិស្សដែលខ្វះខាតតាមបណ្តាររាជធានី ខេត្ត។

ដោយមានកំណើនតម្រូវការស្នើសុំធ្វើជាសមាជិករបស់សមាគម LOBA សមាគមសូមធ្វើការប្រកាសបើកទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើជាសមាជិក(ទាំងសមាជិកសកម្ម និងសមាជិកកិត្តិយស) ដែលមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ នឹងត្រូវអនុវត្តដែលមានចែងក្នុងទម្រង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំនីមួយៗ។ដូចនេះ ក្នុងនាមខ្ញុំប្រធានសមាគម ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ និងសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនដែលមានបំណងស្វែងពីវិស័យដឹកជញ្ជូន (LOGISTICS) និងការទំនាក់ទំនងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេស និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាអន្តរជាតិ ចូលរួមជាមួយសមាគមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នានិងការអភិវឌ្ឍ។

ដើម្បីដាក់ពាក្យ សូមទាញយកទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យ តាមប្រភេទសមាជិក រួចបំពេញព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក បន្ទាប់មកផ្ញើទៅ ​៖

អ៊ីមែល៖info@loba-cambodia.org

​ រាល់ចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខៈ ០៨៧ ២០០ ៧០២/០៦១ ៨៨៨ ៩៩៨ ឫ អ៊ីមែល៖ info@loba-cambodia.orgដោយក្តីគោរពរាប់អាន

 English & Chinese Below;

Greeting from LOBA!

Established in August 2018, Logistics Business Association (LOBA) aims to promote logistics and international trades and cooperation to contribute into economic development of Cambodia, through:

(1)       Capacity building by providing trainings, sharing technical knowledge, experience, and best practices in the field of ​​​ Logistics, ​​​                                    Import and Export.

(2)       Strengthen cooperation between related parties to build one voices.

(3)       Promoting Legal Compliance,

(4)       Facilitating international trade, as well as

(5)       Raising fund for charities to those Cambodian people in need.

Due to the growth of demand for partnership, LOBA now is open for membership for both active and honorary members to join our board.

The terms and conditions as well as membership benefits are stated in each form.

On behalf of the President of LOBA, we would like to welcome and invite all of you who wish to explore LOGISTICS, National and International Trade to join us together​​ and Develop.

How to apply: Download which application form you wish to apply, fill in your information and submit to info@loba-cambodia.org

Shall you have any inquiry, please contact us vs Tel: +855 87 200 702, +855 61 888 998 or email: info@loba-cambodia.org

 

Sincerely Yours,

==========,

来自LOBA的问候!

物流企业协会(LOBA)成立于2018年8月,旨在促进物流和国际贸易

通过以下方式进行合作以促进柬埔寨的经济发展:

(1)       通过提供培训,共享物流,进出口领域的技术知识,经验和最佳实践来进行能力建设。

(2)       加强产业间相关方面的合作,相关产业彼此的共鸣。

(3)       促进法律合规,

(4)       促进国际贸易

(5)       为有需要的柬埔寨人筹集善款。

由于对合作伙伴关系的需求不断增长,LOBA现在对每一位潜在活跃和名誉会员都开放加入会员资格。

条款和条件以及会员权益以每种形式陈述。

我们谨代表LOBA主席欢迎并邀请所有希望探索物流,国内和国际贸易的人们加入我们的行列,共同发展。

申请方法:下载您想申请的申请表,填写信息并提交至info@loba-cambodia.org

如有任何疑问,请联系我们电话:+855 87 200 702,+ 855 61 888 998或电子邮件:info@loba-cambodia.org

此致。

ORGANIZATION CHART

HOW TO BE OUR MEMBER

Install App